2 plots near the village of Bolshevo

PRICE: 130 000 rubles for each
two plots of 10 hundred. near the village of Bolshevo, 2 km from Pereslavl-Zaleski, a forest nearby, light on the border, 110.000


" return